Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Što su to udruge?

25.05.2021.

Što su to udruge?

Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite svojih probitaka ili zauzimanja za opće interese, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje tog oblika udruživanja.

Osnivanje i djelovanje udruga u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/2014). Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača, i to poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe, kako domaće, tako i strane. Osnivači mogu biti samo fizičke osobe, samo pravne osobe ili fizičke i pravne osobe zajedno.

Osnivači udruge mogu biti i maloljetne osobe s navršenih 14 godina života te punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova uz prethodnu ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika.

Ukoliko žele imati pravnu osobnost, udruge se upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske koji vode uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, a kojima se, ovisno o sjedištu udruge, podnosi zahtjev za upis u Registar. Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranke, klubove i slično) sa ili bez pravne osobnosti.

Tko upravlja udrugom?

Udrugom upravljaju članovi udruge neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika u tijelima udruge, onako kako je propisano statutom, temeljnim općim aktom koji donosi skupština udruge. Skupština je najviše tijelo udruge, a statutom se mogu utvrditi i druga tijela udruge. Udrugu zastupa jedna ili više fizičkih osoba.

Kako se udruge financiraju?

Ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom udruga financira prihodima iz članarina, dobrovoljnih priloga, donacija i darova, obavljanjem prihodovnih djelatnosti i prihodima od imovine.

Programi i projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koje provode udruge mogu se financirati iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora. Način financiranja uređen je Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015).

Mogu li se udruge udruživati?

Udruge se mogu udruživati u saveze, zajednice, mreže, koordinacije ili druge oblike udruživanja neovisno o području svoga djelovanja te slobodno utvrđivati naziv tog oblika udruživanja. Takav oblik udruživanja može imati svojstvo pravne osobe i na njega se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o udrugama. Udruge se mogu učlaniti u međunarodne udruge i druge organizacije.

 U Republici Hrvatskoj mogu djelovati i strane udruge, osnovane na temelju pravnog poretka strane države.

ZAKON O UDRUGAMA: https://www.zakon.hr/z/64/Zakon-o-udrugama

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2021 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica