Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
 • Youtube Transparency International Hrvatska
 • Facebook Transparency International Hrvatska
 • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Što političke stranke navode kao borbu protiv korupcije u svojim programima?

13.05.2021.

HDZ

Odgovornost započinje proračunskom odgovornošću, efikasnim i odgovornim upravljanjem  lokalnim financijama, kojima treba upravljati prema načelima učinkovitosti i pažnjom dobrog gospodara. Ona se učvršćuje uspostavom kontrolnih mehanizama koji moraju biti prepreka svakom koruptivnom djelovanju.

Uvest ćemo obvezu objave imovinskih kartica za čelnike trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave te načelo transparentnosti u postupke javne nabave i u javne natječaje. Objavljivat će se podaci i informacije o izvršenju proračuna, postupcima javne nabave, tijeku pregovora, predmetnim izmjenama te potpisanim ugovorima. Svrha je toga veća učinkovitost i transparentnost u trošenju javnog novca.

Izgradnja stabilnih institucija podrazumijeva učinkovitu i digitaliziranu javnu upravu koja će jamčiti transparentno i odgovorno upravljanje financijama u korist i u službi građana koji imaju pravo znati i pratiti za što se izdvaja svaka proračunska kuna. Decentralizacijom i povjeravanjem županijama dijela poslova državne uprave smanjili smo broj državnih službenika. Smanjili smo i broj agencija i zavoda, i nastavit ćemo još odlučnije s modernizacijom i digitalizacijom javne uprave. Daljnje promjene ići će u smjeru jačanja funkcionalnog povezivanja jedinica lokalne samouprave kako bi građani na lokalnoj razini imali što kvalitetnije i dostupnije usluge. Unaprijedit ćemo zdravstvenu i socijalnu skrb za sve građane.

Istodobno, stvaranjem uvjeta za brže i učinkovitije pravosuđe i upravu želimo povećati povjerenje građana u njihova predstavnička i izvršna tijela te pridonositi njihovoj pravnoj i socijalnoj sigurnosti. Potrebno je također razvijati društvo političke odgovornosti, a to znači imati predstavnike koji su svjesni odgovornosti koju su preuzeli na temelju povjerenja građana. Nastavit ćemo s postojećim aktivnostima na pojednostavljenju propisa, i dodatno pojačati i ubrzati procese deregulacije kako bismo omogućili lakše i jednostavnije poslovanje.

Njegovat ćemo suradnju sa socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatima, ali i svim drugim društvenim dionicima s kojima dijelimo zajednički cilj izgradnje gospodarski i društveno razvijene Hrvatske. U tom pogledu, razvijat ćemo civilno društvo koje je važno i daje komplementaran doprinos razvoju Hrvatske. Samo otvorenošću prema svima i uključivanjem svakoga, uz brigu o najranjivijima među nama, izgradit ćemo potrebnu razinu društvene kohezije koja može osigurati ostvarivanje naših zajedničkih ciljeva: socijalno sigurnije, gospodarski razvijenije, društveno optimističnije cijele Hrvatske!

 

SDP

 • rad gradskih četvrti i mjesnih odbora bit će koordiniran, transparentan i efikasan
 • unaprijedit ćemo organizaciju uprave, optimizirati radne procese i modernizirati metode rada
 •  smanjit ćemo broj gradskih ureda na njih 10 s postojećih 27
 • suzbit ćemo korupciju i osigurati transparentnost gradskih financija
 • uvest ćemo transparentnost proračuna kroz sustav riznice koja je vidljiva svim građanima kroz internetsku platformu
 •  sanirat ćemo dug Grada Zagreba kroz refinanciranje postojećih dugoročnih obveza
 •  uvest ćemo internetsku platformu „Zviždač“ za prijavljivanje svih nepravilnosti i nezakonitosti rada gradske uprave i Holdinga
 • implementirat ćemo transparentnost upravljanja i eliminirati pogodovanje kod javnih natječaja
 •  redovito i efikasno ćemo koristiti financiranje iz EU fondova
 • nakon konsolidacije gradskih financija porezno ćemo rasteretiti građane smanjenjem prireza u dvije faze

 

MOŽEMO!

Kontinuirano svjedočimo izgradnji, održavanju i širenju klijentelističkih mreža koje su za potrebe punjenja vlastitih džepova krojile zakone. Proces je započeo pretvorbom i privatizacijom u kojoj smo ostali bez industrijskih postrojenja, nastavio se špekulativnim projektima, a dokrajčio Lex Agrokorom – “spašavanjem” privatne tvrtke u procesu u kojem su “kumovi” zaradili milijune, a mali vjerovnici ostali oštećeni.

U svrhu očuvanja tog sustava donesen je i Lex šerif koji na nesmjenjivim pozicijama moći održava 556 načelnika i gradonačelnika. Za radno mjesto u javnom ili državnom sektoru često je potrebna “ispravna” stranačka iskaznica.

Ključne pozicije u pravosudnom sustavu pod političkom su kontrolom – glavnog državnog odvjetnika, predsjednika Vrhovnog suda i suce Ustavnog suda postavlja i kontrolira politika, formalno Sabor, no faktički Vlada.

Novinare se tuži zbog objave istinitih informacija, a kritično civilno društvo zatire nepotrebnim administrativnim zahtjevima i uskratom financiranja. Oteli su nam državu, vrijeme je da je uzmemo natrag. U svim područjima djelovanja integrirali smo elemente suzbijanja korupcije i klijentelizma, naglašavajući načela transparentnosti, otvorenosti i responzivnosti tijela vlasti spram građanki te ugradnjom osigurača u sustave javnog upravljanja mehanizmima građanske kontrole nad upravljanjem javnim sektorom.

Provest ćemo:

— brzo i učinkovito kažnjavanje svih koruptivnih kaznenih djela, pri čemu korupcija osoba na političkim funkcijama ne smije rezultirati ublažavanjem sankcija uvjetnim osudama ili preinačavanjem kazne u društveno koristan rad;

— ispitivanje porijekla imovine, oduzimanje nezakonito stečene imovine, snažno oporezivanje imovine koja je u nesrazmjeru s prijavljenim prihodima, oštro kažnjavanje svakog oblika zloupotrebe položaja;

— osnaživanje pozicije i resursa nezavisnih institucija poput pučkog i posebnih pravobranitelja, Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Povjerenika za informiranje, Državnog ureda za reviziju, Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave;

— obvezu zapošljavanja temeljem javnog natječaja u svim javnim poduzećima, javnim, državnim i lokalnim tijelima i ustanovama;

— potpunu transparentnost javnih proračuna što uključuje vidljivost potrošnje u realnom vremenu, obvezu objave proračuna na 4. razini, a izvještaja o izvršenju proračuna na 5. razini, u pretraživom formatu;

— izmjenu zakona i podzakonskih odredbi koje legaliziraju stvaranje klijentelističkokoruptivnih mreža poput Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (Lex šerif), Zakona o strateškim investicijskim projektima, Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, Zakona o lokalnim izborima – akata koji reguliraju postupke imenovanja i napredovanja pravosudnih službenika;

— unapređenje procesa imenovanja najviših pravosudnih dužnosnika izmjenama Zakona o državnom odvjetništvu, Zakona o državnom sudbenom vijeću, Ustavnog zakona o Ustavnom sudu;

— građansku kontrolu nad upravljanjem i trošenjem javnih resursa kroz Zakon o javnim poduzećima, Zakon o lobiranju te kroz izmjene Zakona o državnim i lokalnim službenicima, Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Etičkog kodeksa Vlade i Sabora i kroz sektorsko reguliranje pitanja upravljanja sukobom interesa.

 

MOST

Nužno je držati se zakonskih normi, ali i određenih načela pri upravljanju proračunskim sredstvima. Primjerice: načelo transparentnosti - proračun mora biti dostupan javnosti u svrhu kontrole od strane građana, racionalnog upravljanja, suzbijanja korupcije, praćenja postupaka javne nabave i sl. Načelo dobrog financijskog upravljanja: proračunska sredstva moraju se koristiti racionalno i učinkovito pažnjom dobrog gospodara.

Zbog transparentnosti neophodno je proračun objaviti minimalno do 5. razine.

 

CENTAR

Regulatorno rasterećenje - Ukidanjem suvišnih administrativnih procesa znatno bi se ubrzale investicije te podigla učinkovitost. Dodatno, moguć je prostor za napredak u dva smjera - smanjenje troška građanima i poduzećima te ukidanje suvišnih procesa koji koče investicije i nepotrebno
troše resurse. Eliminacija nepotrebnog administriranja smanjit će mogućnost korupcije, jer birokrati u ministarstvima i lokalnoj administraciji neće više moći ucjenjivati gospodarstvenike i građane.

Da bismo postigli apsolutnu transparentnost i otklonili mogućnost političkog kadroviranja, procese zapošljavanja treba modernizirati i provoditi kroz centralnu bazu podataka svih kandidata, a same kandidacijske postupke za tipizirana radna mjesta u javnoj upravi potrebno je unificirati i prepustiti profesionalnim trećim stranama koje su neovisne u radu. Postizanje i održavanje kompetentnosti zahtijeva kontinuirano obrazovanje i usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi. Zalažemo se za inovativne pristupe razvoju modernih i stvarnosti prilagođenih propisa i postupaka, a svaki doprinos na ovom području treba posebno vrednovati i nagraditi. Digitalizacija pak treba kao krajnji rezultat omogućiti da traženi podaci budu dostavljani digitalno. Isto tako, jednom zatražen podatak bilo koje razine javne uprave treba biti dostupan svima istog trenutka kada je unesen u sustav.

 

FOKUS

Izdaci za plaće na razini godine iznose oko 30 milijardi kuna. Smanjenje broja zaposlenih za 20% otvara uštedu od 6 milijardi kuna godišnje. S istovremenim ukidanjem suvišnih regulacija, dio administrativnih radnih mjesta u javnom sektoru bi se jednostavno ugasio, a dio zaposlenika ide ionako u mirovinu. Uvođenjem digitalizacije i transparentnosti procesa, kao i vrednovanje rada kroz fiksni i varijabilni dio plaće ćemo dodatno podignuti efikasnost i kvalitetu usluge javnog sektora.

 

GLAS

Bolje društvo, snažnije gospodarstvo, osobni prosperitet svakog pojedinca i društva u cjelini u izravnoj su korelaciji s korupcijom i njenim štetnim utjecajima. Uska povezanost korupcije s političkom moći i vlašću, nedostatak morala i poštenja pojedinih nositelja javnih dužnosti, sve izraženiji strah „ucijenjenih“ građana da će oni biti penalizirani ako ukažu na korupciju dovela nas je gotovo do gubitka sistemske kontrole te stadija blokiranih i „zarobljenih“ institucija od strane nevidljivih socijalnih mreža moćnika i njihovih poslušnika, čiji, uglavnom nevidljivi, ali pogubni utjecaj seže u sve pore društvenog, gospodarskog i političkog života zemlje. Takvo djelovanje korupcije blokira uspostavu poduzetništva i pozitivne poduzetničke klime, rastače moral i poštenje, urušava temeljne vrijednosti liberalne demokracije i vodi nas u daljnje osiromašenje, uz prevladavajući doživljaj da se ništa ne isplati raditi ako radiš pošteno. Takva atmosfera izravno potiče mlade i talentirane ljude na iseljavanje i bijeg iz zemlje, čega smo svjedoci. Stoga je potrebno, bez ostatka na političkoj i institucionalnoj razini, primjenom različitih mjera, obračunati se sustavno sa svim oblicima korupcije, prije svega korupcijom na svim razinama političke vlasti te u pravosuđu. Kao dio borbe protiv korupcije i vraćanja povjerenja građana u institucije, za sve kojima se pravomoćno dokaže koruptivno djelovanje treba vrijediti zabrana djelovanja u javnom sektoru temeljem izbora ili imenovanja.

 

CENTAR

1 ) REGISTAR PUNE FISKALNE TRANSPARENTNOST Građani imaju pravo znati kako se troši njihov novac i na provođenje kontrole vlastitim očima. Podaci o svim pojedinačnim troškovima kao i svim pojedinačnim isplatama iz proračuna grada, gradske tvrtke, ustanove (škole, vrtići, bolnice, muzeji, kazališta, sportski objekti), pa čak i iz proračuna turističke zajednice, moraju biti javno dostupni u lako pretraživom formatu. To podrazumijeva i javnu objavu podataka o iznosu plaće svakog pojedinog zaposlenika kao i javnu objavu svakog drugog troška i isplate. Transparentnost vlasti i veća dostupnost javnih podataka, snažan su alat koji smanjuje korupcijske rizike, a ujedno omogućava nadležnim tijelima kao i javnosti veću preglednost i kontrolu načina na koji se upravlja javnim poslovima i javnom imovinom.

2) REGISTAR SVIH POSLOVNIH ODNOSA Podaci i dokumentacija koji su po zakonu javni, građanima moraju biti trajno i u svako doba dostupni, a ne da se za takve informacije građani moraju izboriti postavljanjem zahtjeva za pravo na pristup informacijama o kojem se dugo odlučuje. Uspostavom Registra svih poslovnih odnosa sa gradom, gradskim tvrtkama i ustanovama te svim ostalim pravnim osobama čiji je Zagreb osnivač ili s kojima upravlja, poput Turističke zajednice Grada Zagreba i drugih, građanima će se omogućiti uvid u podatke kada je i na koji način poslovni odnos nastao, uvid u podatke o predmetu, cijeni, trajanju poslovnog odnosa, kao i ispunjavaju li se obaveze u cijelosti i na vrijeme. U samom Registru bit će objavljeni i akti na temelju kojih je poslovni odnos nastao, bilo da se radi o odluci grada, ugovoru ili nekom drugom pravnom poslu. Registar svih poslovnih odnosa razotkrio bi mrežu klijentelističkih veza između političke opcije na vlasti i tvrtki koje posluju s gradom, gradskim tvrtkama, ustanovama i drugim pravnim osobama. Ujedno će se vrijednost poslova objektivizirati i uskladiti sa tržišnim uvjetima te će se ojačati kontrola izvršavanja ugovora i korisnosti te racionalnosti utrošenih sredstava. Registar svih poslovnih odnosa jača sustav odgovornosti u upravljanju javnim sredstvima i javnom imovinom.

3) REGISTAR SVIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA Dodjela gradskih nekretnina jedna je od glavnih poluga korupcije. Ustrojavanje i javna objava Registra nekretnina djeluje preventivno te olakšava otkrivanje nepravilnosti. Registar nekretnina sadržavao bi sve katastarske i zemljišno knjižne podatke o nekretnini, opis stvarnog stanja nekretnine, podatke tko, na koji način i po kojoj osnovi tu nekretninu koristi, iznos zakupnine i najamnine zajedno s podacima iz kojih se vidi jesu li i kada ti iznosi naplaćeni. Uz podatke o nekretninama bili bi dostupni i javno objavljeni svi akti gradske uprave koji se odnose na dodjelu pojedine nekretnine na korištenje (odluke, ugovori i dr.). Državni ured za reviziju je povodom obavljenih revizija u razdoblju 2012.g.-2014.g., utvrdio da uglavnom sve jedinice lokalne samouprave loše upravljaju i raspolažu nekretninama u svom vlasništvu. Jedinice lokalne samouprave u pravilu nemaju podatke o stvarnom stanju nekretnina, niti o njihovoj namjeni te ne evidentiraju poslovne promjene u vezi s nekretninama, stoga je Državni ured za reviziju u svom izvješću objavljenom 2016.g., izdao 15 preporuka, među kojima je ukazano i na potrebu ustrojavanja Registra nekretnina. Na temelju Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18.), Hrvatski sabor je donio Strategiju upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.g.-2025.g., u kojoj se ponovno naglašava obaveza uspostave Registra državne imovine, a na temelju Zakona o središnjem registru državne imovine (NN 112/18.) jedinice lokalne samouprave su bile dužne dostaviti strukturirane podatke o svojoj imovini u Središnji registar kojeg vodi središnje tijelo za državne uprave nadležno za razvoj digitalnog društva. Grad Zagreb donio je svoju Strategiju upravljanja imovinom Grada Zagreba za razdoblje 2020.g.-2025.g., u kojoj se ističu načela javnosti, predvidivosti, učinkovitosti i odgovornosti. Unatoč svemu navedenom, Registar nekretnina Grada Zagreba nije niti u izradi, a kao jedan od razloga, odnosno kao izgovor navodi se nesređeno zemljišno – knjižno stanje te preko 30.000,00 imovinskopravnih sporova koji se povodom nekretnina vode. Proces obnove Grada Zagreba od šteta nastalih u razornim potresima prošle godine, ne može se provesti na pošten, pravedan i transparentan način, bez koruptivnih radnji, ukoliko se prije početka obnove ne ustroji i ne objavi Registar nekretnina u vlasništvu grada, sa svim gore navedenim podacima. Bez tih podataka ne zna se u čijem se interesu de facto obnova provodi, tko je u postupku privilegiran, te jesu li privatni interesi korisnika gradske imovine stavljeni ispred javnog interesa da se s određenom nekretninom u vlasništvu grada raspolaže na neki drugi način.

4 ) REGISTAR LOBISTIČKIH AKTIVNOSTI U gradskoj upravi Grada Zagreba zaposleno je 3200 ljudi, a u Zagrebačkom holdingu oko 7500 ljudi. Kroz pet mandata bivšeg gradonačelnika, razvio se sustav korupcije i klijentelizma koji neće nestati samim time što će se promijeniti vlast. Smjena svih rukovodećih kadrova koje je postavio bivši gradonačelnik, ne može se tek tako provesti. Restrukturiranje je proces koji će potrajati. No ono što se može napraviti već prvog dana, su nova pravila rada i postupanja. Lobiranje može doprinijeti boljoj informiranosti vlasti, time i kvalitetnijim odlukama, ali može biti zloupotrijebljeno za neprimjereni utjecaj na vlast radi ostvarivanja privatnog interesa na štetu javnog. Registar lobističkih aktivnosti podrazumijeva javnu objavu podataka o sastancima koje su održali gradski dužnosnici sa lobistima ili drugim osobama koje zagovaraju donošenje određenih odluka

5. ) ETIČKI KODEKSI I PLANOVI INTEGRITETA Grad Zagreb i sve gradske tvrtke, ustanove te druge pravne osobe kojima je Grad Zagreb osnivač ili s kojima upravlja usvojit će interna pravila o sprječavanju sukoba interesa, putem Etičkih kodeksa i Planova integriteta čije odredbe obvezuju gradsku upravu, članove Gradske skupštine, članove uprave i nadzornih odbora i sve ostale djelatnike gradskih tvrtki i ustanova te drugih pravnih osoba čiji je grad osnivač ili s njima upravlja. Velik broj gradskih djelatnika sudjeluje u donošenju odluka ili ima bitnu ulogu u određenim procedurama i postupcima, no nisu obuhvaćeni nadležnošću bilo kojeg tijela koje bi provjeravalo jesu li u sukobu interesa odnosno jesu li na donesenu odluku utjecali privatni interesi koji su u suprotnosti s javnim. Upravo time što pretežit broj gradskih dužnosnika nije obuhvaćen obvezom poštivanja pravila o sprječavanju sukoba interesa niti nadzoru, omogućeno je da se klijentelizam i korupcija duboko ukorijenjene. Postavljanje politički podobnih osoba i način na koji potom te osobe koriste svoju funkciju za daljnje pogodovanje privatnim i klijentelističkim interesima, urušava vrijednosni sustav. Zbog toga ujedno pada i kvaliteta javnog servisa koji bi trebao prije svega štititi i promicati interese građana, a ne biti sam sebi svrha. Etički kodeksi i Planovi integriteta, uspostavljaju interna pravila ponašanja čije bi poštivanje trebalo povećati povjerenje javnosti u politički sustav. Između ostalog, Etički kodeksi sadržavaju pravila o rješavanju sukoba interesa, a Planovi integriteta su zapravo plan provođenja internih provjera i nazora nad korupcijskim rizicima s ciljem njihovog pravovremenog otklanjanja. Primjerice, to podrazumijeva provođenje provjera imaju li djelatnici u svom vlasništvu tvrtke koje posluju s tim tijelom ili s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama s kojima to tijelo upravlja, provođenje provjera jesu li članovi obitelji i druge povezane osobe korisnici sredstava .

6. ) ZABRANA STUPANJA U POSLOVNE ODNOSE S GRADOM, GRADSKIM TVRTKAMA I USTANOVAMA TE DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA Sukladno postojećem zakonu samo je tvrtke gradonačelnika i njegovih zamjenika ne mogu stupati u poslovne odnose s gradom, a direktori gradskih tvrtki ne mogu poslovati s tom gradskom u kojoj su direktori, sve ostalo je dopušteno. Nikakve zabrane ne postoje za tvrtke u vlasništvu Gradskih vijećnika i drugih zaposlenika grada, što ostavlja širok prostor bujanju klijentelizma i korupcije. Internim aktima koje će usvojiti Gradska skupština Grada Zagreba propisat će se zabrane stupanja u poslovne odnose tvrtki u vlasništvu gradskih dužnosnika, članova uprava i nadzornih odbora te svih upravljačkih razina gradskih tvrtki sa Gradom Zagrebom, gradskim tvrtkama i ustanovama te sa svim drugim osobama čiji je Grad Zagreb osnivač ili s njima upravlja. Iznimke od ovog pravila propisat će se za one situacije u kojima se utvrdi da ne postoji sukob interesa niti rizik od pojave koruptivnih praksi. Mogućnost iskorištavanja obavljanja dužnosti člana predstavničkog tijela u jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, tim je veća, što je broj jedinica veći. Broj i razmrvljenost jedinila lokalne i područne (regionalne) samouprave olakšava koruptivnu praksu pogodovanja tvrtkama u vlasništvu članova iste političke stranke ili koalicije. Posebna pravila treba uvesti kako bi se onemogućilo da se položaj zloupotrebljava za dodjelu poslova tvrtkama u vlasništvu članova iste političke stranke ili koalicije. Primjerice, tvrtkama u vlasništvu članova predstavničkog tijela iz druge jedinice lokalne samouprave. U odnosu na ovu okolnost ne mora se propisivati apsolutna zabrana, već uvođenje sustava dodatnih provjera u cilju zaštite javnog interesa i sprječavanja klijentelizma. Obaveze javnog navođenja interesnih povezanosti te izuzimanja iz postupka odlučivanja uvest će se za sve osobe koje sudjeluju u postupcima javne i jednostavne najave, dodjele javnopravnih ovlasti, koncesija, odobrenja, u postupcima davanja imovine u zakup ili najam, ili odlučivanja o bilo kojem pravu ili pravnom interesu građana, u cilju očuvanja objektivnosti i nepristranosti u obavljanju javnih zadaća.

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2022 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica