Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
 • Youtube Transparency International Hrvatska
 • Facebook Transparency International Hrvatska
 • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Redovito godišnje financiranje političkih stranaka

20.04.2021.

Osnovne obveze političkih stranaka u svezi redovitog godišnjeg financiranja su:

  • vođenje poslovnih knjiga na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija;
  • donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana za iduću kalendarsku godinu najkasnije do završetka tekuće godine;
  • objavljivanje izvješća o donacijama koje su, za potporu svog političkog djelovanja, primile u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće), ili obavijesti da u navedenom razdoblju nisu primile donacije, na svojim web stranicama i to najkasnije do 15. srpnja tekuće godine;
  • sastavljanje, podnošenje i objava financijskog izvještaja za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (Godišnji financijski izvještaj) i
  • dostava elektroničkom poštom Državnom izbornom povjerenstvu podataka o adresi web stranice na kojoj su objavili polugodišnje izvješće/obavijest i Godišnji financijski izvještaj.

 

Političke stranke mogu, radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva, stjecati prihode od:

  • imovine u svojem vlasništvu, članarine, odnosno članskog doprinosa, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih zakonom dopuštenih izvora;
  • iz sredstava državnog proračuna (političke stranke koje imaju zastupnike u Hrvatskom saboru) odnosno iz sredstava proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (političke stranke koje imaju članove u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), pod uvjetima i na način propisan Zakonom o financiranju.

 

Političkim strankama MOGU donirati:

  • fizičke i pravne osobe koje jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, političkoj stranci za njezin politički rad.

Političkim strankama NE MOGU donirati:

  • strane države, strane političke stranke, strane pravne osobe;
  • državna tijela, javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice te javne i druge ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • udruge radnika i poslodavaca;
  • udruge, zaklade i fundacije koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • vjerske zajednice, humanitarne te druge neprofitne udruge i organizacije;
  • fizičke i pravne osobe protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima;
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim u slučajevima i na način propisan Zakonom o financiranju;
  • neimenovani (anonimni) izvori i
  • treće osobe (posrednici), bilo u novcu ili u obliku proizvoda.

Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora politička stranka dužna je odmah prijaviti Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 8 dana od dana primljene uplate.

 

Ukupna vrijednost donacije fizičke osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

Ukupna vrijednost donacije pravne osobe jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 (dvjesto tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

 

Polugodišnje izvješće je izvješće o donacijama koje su političke stranke primile u prvih šest mjeseci tekuće godine za potporu svog političkog djelovanja, a koje su dužne javno objaviti na svojim web stranicama. Polugodišnje izvješće treba sadržavati specificirane podatke o donatoru, datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

Propisan obrazac za polugodišnje izvješće (obrazac IZ-D) dostupan je na web stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Obavijest o tome da u prvih šest mjeseci tekuće godine nisu primile donacije, političke stranke su dužne javno objaviti na svojim web stranicama.

Polugodišnje izvješće/obavijest političke stranke su dužne objaviti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine i objava mora trajati najmanje 30 dana.

Uz Godišnji financijski izvještaj, kao njegov sastavni dio, političke stranke su dužne priložiti:

  • godišnji program rada,
  • financijski plan i
  • izvješće o donacijama (obrazac IZ-D) primljenima tijekom godine sa specificiranim podacima o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije, datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije. Izvješće o primljenim donacijama treba sadržavati i specificirane podatke o donacijama koje je politička stranka uplatila stranačkim kandidatima na njihov poseban račun tijekom izborne promidžbe, te podatke o donacijama na račune subjekata koji su povezani izravno ili neizravno s političkom strankom ili su pod njezinom kontrolom.

 

Političke stranke dužne su dostaviti Godišnji financijski izvještaj sa svim sastavnim dijelovima koji su navedeni u odgovoru na pitanje br. 6. Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

Dostava se obavlja preporučenom pošiljkom na adrese:

  1. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (Visoka 15, Zagreb), s napomenom „Godišnji financijski izvještaj“
  2. Državni ured za reviziju (Tkalčićeva 19, Zagreb).

Godišnji financijski izvještaji su javni dokumenti.

Političke stranke su dužne najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu objaviti Godišnje financijske izvještaje sa svim sastavnim dijelovima koji su navedeni u odgovoru na pitanje br. 6.

Objava Godišnjeg financijskog izvještaja mora trajati najmanje 90 dana.

 

Neovisno o prekršajnoj odgovornosti, isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, odnosno iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, obustavlja se političkoj stranci koja:

  • ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju Godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku;
  • ne objavi polugodišnje izvješće o primljenim donacijama ili obavijest o tome da nije primila donacije.

 

Za povrede Zakona o financiranju, političkim strankama se mogu izreći novčane kazne u visini od 50.000,00 do 500.000,00 kuna.

Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo dužni su, u okviru svojeg djelokruga, o utvrđenim povredama Zakona o financiranju obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2021 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica