Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
 • Youtube Transparency International Hrvatska
 • Facebook Transparency International Hrvatska
 • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Redovito godišnje financiranje neovisnih zastupnika

22.04.2021.

Osnovne obveze neovisnih zastupnika u svezi redovitog godišnjeg financiranja su:

  • otvaranje posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti;
  • vođenje poslovnih knjiga na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija;
  • donošenje programa rada za mandatno razdoblje na početku mandata;
  • donošenje godišnjeg programa rada i financijskog plana za iduću kalendarsku godinu najkasnije do završetka tekuće godine;
  • objavljivanje izvješća o donacijama koje su, za potporu svog političkog djelovanja, primili u prvih šest mjeseci tekuće godine (polugodišnje izvješće), ili obavijesti da u navedenom razdoblju nisu primili donacije na njihovim web stranicama, najkasnije do 15. srpnja tekuće godine;
  • sastavljanje, podnošenje i objava financijskog izvještaja za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (Godišnji financijski izvještaj) i
  • dostava elektroničkom poštom Državnom izbornom povjerenstvu podataka o adresi web stranice na kojoj su objavili polugodišnje izvješće/obavijest i Godišnji financijski izvještaj.

 

Neovisni zastupnici mogu, radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva, stjecati prihode od:

  • imovine u svojem vlasništvu, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala te iz drugih zakonom dopuštenih izvora;
  • iz sredstava državnog proračuna pod uvjetima i na način propisan Zakonom o financiranju.

 

Neovisni zastupnici dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, najkasnije u roku od 15 dana od početka mandata.

Poseban račun:

  • NAMIJENJEN JE ZA uplate donacija za potporu političkog djelovanja tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe) i uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje;
  • NIJE NAMIJENJEN ZA primitak drugih uplata koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama. Sredstva s tog računa mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada, te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe neovisnog zastupnika.

 

Neovisnim zastupnicima MOGU donirati:

  • fizičke i pravne osobe koje jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, za njihov politički rad.

Neovisnim zastupnicima NE MOGU donirati:

  • strane države, strane političke stranke, strane pravne osobe;
  • državna tijela, javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice te javne i druge ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • udruge radnika i poslodavaca;
  • udruge, zaklade i fundacije koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • vjerske zajednice, humanitarne te druge neprofitne udruge i organizacije;
  • fizičke i pravne osobe protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima;
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim u slučajevima i na način propisan Zakonom o financiranju;
  • neimenovani (anonimni) izvori i
  • treće osobe (posrednici), bilo u novcu ili u obliku proizvoda.

 

Fizičke i pravne osobe mogu donirati neovisnim zastupnicima jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine. Donacije u novcu donator uplaćuje na poseban račun neovisnog zastupnika.

Ukupna vrijednost donacije fizičke osobe jednom neovisnom zastupniku ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

Ukupna vrijednost donacije pravne osobe jednom neovisnom zastupniku ne smije prelaziti iznos od 100.000,00 (sto tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

Polugodišnje izvješće je izvješće o donacijama koje su neovisni zastupnici primili u prvih šest mjeseci tekuće godine za potporu svog političkog djelovanja, a koje su dužni javno objaviti na svojim web stranicama.

Polugodišnje izvješće treba sadržavati specificirane podatke o donatoru, datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

Propisan obrazac za polugodišnje izvješće (obrazac IZ-D) je dostupan na web stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Obavijest o tome da u prvih šest mjeseci tekuće godine nisu primili donacije, neovisni zastupnici su dužni javno objaviti na svojim web stranicama.

Polugodišnje izvješće/obavijest neovisni zastupnici su dužni objaviti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine i objava mora trajati najmanje 30 dana.

Neovisni zastupnici dužni su sastaviti i podnijeti financijski izvještaj za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca (Godišnji financijski izvještaj) na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, neovisno o vrijednosti njihove imovine i visini ostvarenih prihoda.

Uz Godišnji financijski izvještaj, kao njegov sastavni dio, neovisni zastupnici su dužni priložiti:

  • godišnji program rada,
  • financijski plan,
  • program rada za mandatno razdoblje i
  • izvješće o donacijama (obrazac IZ-D) primljenima tijekom godine sa specificiranim podacima o fizičkim i pravnim osobama koje su dale donacije, datumu uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, o uplaćenom iznosu donacije, odnosno o tržišnoj vrijednosti darovanog proizvoda ili usluge naznačenoj na računu koji ne podliježe naplati te o vrsti svake pojedine donacije.

 

Neovisni zastupnici dužni su dostaviti Godišnji financijski izvještaj sa svim sastavnim dijelovima koji su navedeni u odgovoru na pitanje br. 7. Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja.

Dostava se obavlja preporučenom pošiljkom na adrese:

  1. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (Visoka 15, Zagreb), s napomenom „Godišnji financijski izvještaj“ i
  2. Državni ured za reviziju (Tkalčićeva 19, Zagreb).

 

Neovisni zastupnici koji po isteku mandata nisu ponovno izabrani u Hrvatski sabor dužni su:

  • zatvoriti poseban račun za redovito financiranje njihove djelatnosti najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana konstituiranja novog saziva Hrvatskog sabora,
  • sastaviti financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti.

 

Neovisni zastupnici čiji je mandat prestao prije isteka vremena na koje su izabrani dužni su:

  • zatvoriti poseban račun za redovito financiranje njihove djelatnosti najkasnije u roku od 6 mjeseci od prestanka njihova mandata,
  • sastaviti financijski izvještaj s datumom koji prethodi datumu zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti i dostaviti ga Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti.

 

Administrativne sankcije

Neovisno o prekršajnoj odgovornosti, isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna obustavlja se neovisnom zastupniku koji:

  • ne dostavi Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju Godišnji financijski izvještaj s propisanim prilozima i u propisanom roku;
  • ne objavi polugodišnje izvješće o primljenim donacijama ili obavijest o tome da nije primio donacije.

Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna, na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva ili Državnog ureda za reviziju donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora.

Obustava isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna traje do dostave Godišnjeg financijskog izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu i Državnom uredu za reviziju, odnosno do objave podataka o donacijama.

Prekršajne sankcije

Za povrede Zakona o financiranju, neovisnim zastupnicima se mogu izreći novčane kazne u visini od 30.000,00 do 50.000,00 kuna.

Državni ured za reviziju i Državno izborno povjerenstvo dužni su, u okviru svog djelokruga, o utvrđenim povredama Zakona o financiranju obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2021 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica