Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
 • Youtube Transparency International Hrvatska
 • Facebook Transparency International Hrvatska
 • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Prioriteti javne politike borbe protiv korupcije i posebni ciljevi sadržani u prijedlogu Strategije sprječavanja korupcije 2021. - 2030.

27.08.2021.

1. Posebni cilj - Jačanje institucionalnoga i normativnog okvira za borbu protiv korupcije

Unaprjeđenje koordinacije tijela koja sudjeluju u borbi protiv korupcije.

Unatoč postojanju potrebnog okvira za učinkovitu borbu protiv korupcije u javnom sektoru te umreženosti državnih tijela čime se pridonosi oblikovanju antikorupcijskih politika u svim granama vlasti, u normativnom i institucionalnom okviru za borbu protiv korupcije postoji prostor i potreba za daljnjim unaprjeđenjima.

Što se tiče institucionalno-organizacijskog aspekta, potrebno je i nadalje jačati administrativni i financijski kapacitet tijela koja djeluju u posebnim područjima važnim u okviru prevencije korupcije; Pučkog pravobranitelja, Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Povjerenika za informiranje, Državnog ureda za reviziju i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Također, planirana je i izrada centralizirane mrežne aplikacije za umrežavanje i koordinaciju nacionalnih tijela za izradu, provedbu i praćenje provedbe nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata.

Mjere koje se planiraju poduzeti:

 • Mjera 4.1.1. Jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta te suradnje tijela javne vlasti zaduženih za borbu protiv korupcije
 • Mjera 4.1.2. Unaprjeđenje učinkovitosti normativnog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • Mjera 4.1.3. Unaprjeđenje transparentnosti vlasničkih struktura medija
 • Mjera 4.1.4. Daljnje sustavno financiranje neprofitnih medija od strane države i JLP(R)S
 • Mjera 4.1.5. Unaprjeđenje normativnog okvira u području djelovanja medija u svrhu lakšeg pristupa informacijama za predstavnike medija
 • Mjera 4.1.6. Unaprjeđenje normativnog okvira lokalne i područne (regionalne) samouprave radi smanjivanja mogućnosti koruptivnog ponašanja
 • Mjera 4.1.7. Daljnje jačanje i formiranje okvira za postupke izbora i/ili imenovanja te uvjetima za članove tijela trgovačkih društava u vlasništvu JLPRS, javnih ustanova te drugih pravnih osoba koje osnivaju JLPRS
 • Mjera 4.1.8. Unaprjeđenje transparentnosti podataka o JLPRS
 • Mjera 4.1.9. Jačanje antikorupcijskih mehanizama, učinkovitosti i korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske te trgovačkim društvima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Mjera 4.1.10. Unaprjeđenje unificiranog sustava planiranja i izvještavanja i unaprjeđenje pravnog okvira izbora kandidata za članove nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava i pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
 • Mjera 4.1.11. Daljnji razvoj sustava i politika usklađenosti (compliance) u poslovnom sektoru
 • Mjera 4.1.12. Unaprjeđenje okvira za borbu protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama
 • Mjera 4.1.13. Jačanje normativnog okvira u području financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
 • Mjera 4.1.14. Jačanje kapaciteta Državnog izbornog povjerenstva
 • Mjera 4.1.15. Edukacija subjekata nad kojima se provodi nadzor financiranja političkih aktivnosti izborne promidžbe i referenduma.
 • Mjera 4.1.16. Jačanje kapaciteta vezano za komunikaciju pravosudnih dužnosnika i službenika s javnošću
 • Mjera 4.1.17. Unaprjeđenje kapaciteta i normativnog okvira rada Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća
 • Mjera 4.1.18. Unaprjeđenje sustava provjere imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika
 • Mjera 4.1.19. Jačanje kvalitete provedbe stečajnog postupka
 • Mjera 4.1.20. Unaprjeđenje normativnog okvira za procesuiranje kaznenih djela korupcije u svrhu ubrzanja postupka
 • Mjera 4.1.21. Digitalizacija postupaka pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije
 • Mjera 4.1.22. Daljnje unaprjeđenje normativnog okvira u području zaštite prijavitelja nepravilnosti
 • Mjera 4.1.23. Edukacije pravosudnih dužnosnika, povjerljivih osoba i zaposlenika u kontekstu zaštite prijavitelja nepravilnosti
 • Mjera 4.1.24. Unaprjeđenje sustava u području dodjele koncesija, kontrola obračuna i praćenja naplate naknada za koncesije za gospodarsko korištenje
 • Mjera 4.1.25. Daljnje jačanje provedbe inspekcijskih nadzora
 • Mjera 4.1.26. Jačanje kapaciteta u inspekcijskim poslovima povezanim sa zakonitim upravljanjem proračunskim sredstvima
 • Mjera 4.1.27. Jačanje učinkovitosti i djelotvornosti carinskog sustava
 • Mjera 4.1.28. Jačanje razvojnih potreba i potencijala Porezne uprave u području financijskih i poreznih istraga
 • Mjera 4.1.29. Unaprjeđenje mehanizama upravljanja nepravilnostima u okviru sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 • Mjera 4.1.30. Uspostava sustava podrške planiranju nadzora s ciljem povećanja učinkovitosti planiranja i provođenja nadzora identificiranih na temelju rizika
 • Mjera 4.1.31. Sustavno provođenje unutarnjeg i kontrolno instruktivnog nadzora nad radom inspektora Državnog inspektorata te edukacija inspektora s ciljem sprječavanja koruptivnih ponašanja
 • Mjera 4.1.32. Unaprjeđenje sustava upravljanja u sportu
 • Mjera 4.1.33. Unaprjeđenje sustava kontrole plaćanja u zdravstvu
 • Mjera 4.1.34. Jačanje kapaciteta tijela represivnog aparata u području borbe protiv korupcije
 • Mjera 4.1.35. Unaprjeđenja antikorupcijskih mehanizama u radu policije
 • Mjera 4.1.36. Proširenje opsega normativnog okvira u provedbi sigurnosnih provjera

 

2. Posebni cilj - Jačanje transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti

U sljedećem razdoblju provest će se mjere koje se odnose na jačanje transparentnosti informacija i pravu na njihov pristup te uspostavljanje efikasnijeg okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Također, nastavit će se s mjerama usmjerenima na daljnje jačanje svijesti i kod građana i kod dionika javne vlasti kako je transparentnost informacija o javnom sektoru, jedan od ključnih instrumenata za borbu protiv korupcije.

Mjere koje se planiraju poduzeti:

 • Mjera 4.2.1. Unaprjeđenje postojećeg normativnog okvira i informatičkih preduvjeta u području savjetovanja s javnošću
 • Mjera 4.2.2. Jačanje transparentnosti o sastavima radnih skupina za izradu nacrta zakona, drugih propisa i akata te drugih povjerenstava i radnih tijela
 • Mjera 4.2.3. Uspostavljanje mreže službenika za informiranje s ciljem razmjene iskustava i prakse
 • Mjera 4.2.4. Praćenje primjene odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama – proaktivne objave, savjetovanja s javnošću i javnosti rada tijela javne vlasti za pojedine grupe tijela javne vlasti
 • Mjera 4.2.5. Jačanje kapaciteta u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama (administrativnih, financijskih, pravni okvir)
 • Mjera 4.2.6. Daljnje jačanje proaktivne objave podataka od javnog interesa u otvorenom formatu za ponovnu uporabu
 • Mjera 4.2.7. Unaprjeđenje transparentnosti prihodovne i rashodovne strane proračuna posebno za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Mjera 4.2.8. Uvođenje integralnog sustava provedbe savjetovanja s javnošću na lokalnoj razini
 • Mjera 4.2.9. Unaprjeđenje transparentnosti, kvalitete i standarda u postupcima dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj
 • Mjera 4.2.10. Sustavna edukacija davatelja javnih sredstava o standardima dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj
 • Mjera 4.2.11. Jačanje transparentnosti odlučivanja o statusnim pitanjima i radu sudskih vještaka, procjenitelja i tumača
 • Mjera 4.2.12. Osiguravanje učinkovitog i transparentnog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Mjera 4.2.13. Osiguravanje transparentnosti procesa zakupa šumskog zemljišta i jačanje transparentnosti postupaka dodjele i nadzora namjenskog trošenja državnih potpora u poljoprivredi
 • Mjera 4.2.14. Jačanje transparentnosti i učinkovitosti provedbi ruralnog razvoja Republike Hrvatske
 • Mjera 4.2.15. Transparentna i učinkovita dodjela javnih ovlasti za obavljanje poslova službenih kontrola u veterinarstvu
 • Mjera 4.2.16. Jačanje transparentnosti u dodjeli koncesija, državnih ili sredstava iz EU-a u području obnovljivih izvora energije i u području energetske učinkovitosti
 • Mjera 4.2.17. Jačanje transparentnosti i učinkovitosti upravljanja listama čekanja u zdravstvenom sustavu
 • Mjera 4.2.18. Jačanje transparentnosti dodjele i kontrole trošenja javnih sredstava u sportu
 • Mjera 4.2.19. Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu te usklađivanje i povezivanje javnih registara u sportu
 • Mjera 4.2.20. Jačanje transparentnosti rada i financijskog poslovanja institucija i tijela u sustavu visokog obrazovanja i znanosti
 • Mjera 4.2.21. Uspostavljanje digitalnih sustava evidencija u visokom obrazovanju

 

3. Posebni cilj - Jačanje sustava integriteta i upravljanje sukobom interesa

Izgradnja i jačanje javnog integriteta strateški je i održiv odgovor na korupciju. Integritet je jedan od ključnih stupova političkih, ekonomskih i društvenih struktura i stoga je bitan za ekonomsko i socijalno blagostanje i napredak pojedinaca i društva u cjelini. Po svojoj definiciji, integritet podrazumijeva dosljednost u poštovanju etičkih načela. Institucionalni integritet, kao i integritet svakog zaposlenika u javnoj upravi, a osobito svakog dužnosnika predstavljaju temelj demokratskog društva. Integritet u javnom sektoru ima presudan značaj za jačanje povjerenja građana u javne institucije i vlast općenito te je od najveće moguće važnosti za sprječavanje korupcije.

Mjere koje se namjeravaju poduzeti:

 • Mjera 4.3.1. Jačanje etičkih standarda službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Mjera 4.3.2. Jačanje etičkih standarda nositelja vlasti na lokalnoj, područnoj i središnjoj razini
 • Mjera 4.3.3. Unaprjeđenje mogućnosti podnošenja prigovora protiv službenika zaposlenih u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi) te obvezno uzimanje takvih prigovora u obzir prilikom godišnje ocjene
 • Mjera 4.3.4. Unapređenje upravljanja sukobom interesa državnih službenika i službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Mjera 4.3.5. Jačanje etičke infrastrukture za državne službenike
 • Mjera 4.3.6. Unaprjeđenje etičke infrastrukture Carinske uprave
 • Mjera 4.3.7. Jačanje integriteta u upravljanju proračunskim sredstvima (interna revizija i zakonska kontrola proračuna)
 • Mjera 4.3.8. Daljnja edukacija zaposlenika Carinske i Porezne uprave o štetnosti i opasnosti korupcije
 • Mjera 4.3.9. Zakonska regulacija sustava lobiranja
 • Mjera 4.3.10. Nadogradnja postojećeg sustava provjere podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika
 • Mjera 4.3.11. Unaprjeđenje normativnog okvira upravljanja sukobom interesa
 • Mjera 4.3.12. Jačanje razine razumijevanja svih kategorija i razina dužnosnika obuhvaćenih odredbama ZSSI-ja o sukobu interesa
 • Mjera 4.3.13. Jačanje integriteta u radu sportske inspekcije te integriteta djelatnika u sportu
 • Mjera 4.3.14. Jačanje mehanizama upravljanja sukobom interesa u pružanju zdravstvenih usluga
 • Mjera 4.3.15. Jačanje normativnog okvira u cilju preciziranja uvjeta za kandidiranje na izborima
 • Mjera 4.3.16. Ograničenje imuniteta članovima Vlade s obzirom na kaznena djela korupcije
 • Mjera 4.3.17. Jačanje integriteta pravosudnih dužnosnika
 • Mjera 4.3.18. Jačanje integriteta policijskih službenika

 

4. Posebni cilj - Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave

Jedno od područja u kojima postoji potreba za dodatnim mjerama borbe protiv korupcije jesu procesi povezani s javnom nabavom zbog prisutnih konkurentnih financijskih interesa što čini jedno od najkritičnijih gospodarskih aktivnosti s obzirom na korupcijske rizike.

U svrhu ispunjenja cilja planiraju se poduzeti sljedeće mjere:

 • Mjera 4.4.1. Jačanje kapaciteta Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 • Mjera 4.4.2. Unaprjeđenje normativnog okvira javne nabave
 • Mjera 4.4.3. Unaprjeđenje sustava pravne zaštite na području javne nabave
 • Mjera 4.4.4. Unaprjeđenje mehanizama nadzora, transparentnosti i izbjegavanje sukoba interesa u sustavu javne nabave
 • Mjera 4.4.5. Jačanje transparentnosti postupaka jednostavne nabave
 • Mjera 4.4.6. Jačanje kapaciteta postojećih mehanizama nadzora u vezi s javnom nabavom
 • Mjera 4.4.7. Jačanje i unaprjeđenje stručne antikorupcijske edukacije stručnih osoba u sustavu javne nabave
 • Mjera 4.4.8. Unaprjeđenje normativnog okvira vezanog za postupanje s obzirom na prekršaje u postupcima javne nabave
 • Mjera 4.4.9. Unaprjeđenje upravljanja korupcijskim rizicima u javnoj nabavi u području zdravstva
 • Mjera 4.4.10. Daljnje jačanje okvira za sprječavanje nepravilnosti i prijevara u institucionalnom okviru za provođenje ESI fondova
 • Mjera 4.4.11. Jačanje usklađenosti pravne prakse u javnoj nabavi

 

5. Posebni cilj - Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, nužnosti prijavljivanja nepravilnosti i jačanja transparentnosti

U sljedećem razdoblju potrebno je nastaviti s aktivnostima i edukacijama koje se odnose na jačanje transparentnosti informacija i pravu na njihov pristup. Nastavit će se aktivnostima usmjerenima na daljnje jačanje svijesti kod građana i kod dionika javne vlasti kako je transparentnost informacija o javnom sektoru, jedan od ključnih instrumenata za borbu protiv korupcije. Potrebno je dodatno jačanje mogućnosti ostvarivanja prava na pristup informacijama i uključivanje informirane javnosti u proces donošenja odluka što je temelj dobrog upravljanja i kreiranja boljeg, povoljnijeg i učinkovitijeg okvira za djelovanje svih društvenih dionika.

Planiraju se poduzeti sljedeće mjere:

 • Mjera 4.5.1. Jačanje svijesti građana o mehanizmima ostvarivanja prava na pristup informacijama kao antikorupcijskom alatu
 • Mjera 4.5.2. Podizanje svijesti o štetnosti korupcije u trgovačkim društvima u vlasništvu RH i vlasništvu JLP(R)S-a
 • Mjera 4.5.3. Jačanje potencijala novinarstva s obzirom na antikorupcijsko djelovanje
 • Mjera 4.5.4. Jačanje razumijevanja javnosti i stručnih službi javne vlasti o upravljanju sukobom interesa
 • Mjera 4.5.5. Provedba nacionalne kampanje podizanja svijesti građana o štetnosti korupcije, potrebi prijavljivanja korupcije te djelovanju postavljenih antikorupcijskih mehanizama
 • Mjera 4.5.6. Podizanje svijesti kod građana i zdravstvenih djelatnika o štetnosti neformalnih plaćanja liječnicima i drugom medicinskom osoblju
 • Mjera 4.5.7. Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera
 • Mjera 4.5.8. Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane
 • MJERA 4.5.9. Osnaživanje kapaciteta sustava obrazovanja za edukativne i informativne aktivnosti o akademskom integritetu, borbi protiv korupcije i kvaliteti
Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2023 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica