Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Mjesna samouprava grada Zagreba

11.06.2021.

GRADSKE ČETVRTI

Gradske četvrti osnovane su za područja unutar Grada Zagreba koja predstavljaju gradske, gospodarske i društvene cjeline, a koje su povezane zajedničkim interesima građana.

Jedanaest od ukupno 17 gradskih četvrti cijelim je svojim područjima smješteno unutar granica naselja Zagreb.
Četiri gradske četvrti obuhvaćaju, osim rubnih dijelova grada Zagreba, još i pojedina manja okolna naselja ili dijelove takvih naselja. To se odnosi na Novi Zagreb – istok, Novi Zagreb – zapad, Peščenicu – Žitnjak i Gornju Dubravu.
Dvije prostorno najveće gradske četvrti – Sesvete i Brezovica, koje zajedno obuhvaćaju više od 45% ukupne površine Grada Zagreba – protežu se gotovo isključivo područjima desetaka prigradskih naselja obuhvaćajući tek neznatne dijelove područja grada Zagreba kao naselja.

Tijela gradske četvrti su vijeće gradske četvrti i predsjednik vijeća gradske četvrti.

Broj članova svakog pojedinog vijeća gradske četvrti određen je Odlukom o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik 4/13 5/17), na osnovi službenih rezultata zadnjeg popisa stanovništva, i to tako da se u vijeće bira:
- 11 članova u gradskoj četvrti koja ima do 30.000 stanovnika,
- 15 članova u gradskoj četvrti koja ima od 30.001 do 50.000 stanovnika,
- 19 članova u gradskoj četvrti koja ima više od 50.000 stanovnika. 

Članove vijeća biraju građani s područja gradske četvrti na temelju općega biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, proporcionalnom izbornom metodom, na osnovi kandidacijskih lista koje mogu predlagati političke stranke i birači.

Mandat članova vijeća traje četiri godine.

Vijeće, iz reda svojih članova, većinom glasova svih članova, bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Funkcije predsjednika, potpredsjednika i člana vijeća su počasne.

 

MJESNI ODBORI

 Mjesni su odbori osnovani za pojedini dio gradske četvrti, pojedino naselje ili više međusobno povezanih manjih naselja, ili dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu cjelinu. 

Od ukupno 218 mjesnih odbora, njih 147 osnovano je za pojedine dijelove naselja Zagreb, a 12 za dijelove područja naselja Sesvete. Na područjima preostalih 68 službenih naselja (mjesta) u sastavu Grada Zagreba osnovano je ukupno 59 mjesnih odbora.
Područja pojedinih naselja i mjesnih odbora posve su istovjetna u 15 slučajeva, a 35 odbora obuhvaća više naselja, odnosno dijelova naselja. Mjesni odbor Brezovica u istoimenoj gradskoj četvrti u ovom je pogledu najsloženiji: obuhvaća šest cijelih i dijelove još dva naselja.

 Najviše mjesnih odbora (46) osnovano je u Gradskoj četvrti Sesvete, a najmanje (pet) u Gradskoj četvrti Podsljeme.

 Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Broj članova svakog pojedinog vijeća mjesnog odbora određen je Odlukom o izborima članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik 4/13 5/17), na osnovi službenih rezultata zadnjeg popisa stanovništva, i to tako da se u vijeće bira:
- 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 3.000 stanovnika,
- 7 članova u mjesnom odboru koji ima od 3.001 do 7.000 stanovnika,
- 9 članova u mjesnom odboru koji ima od 7.001 do 12.000 stanovnika,
- 11 članova u mjesnom odboru koji ima više od 12.000 stanovnika. 

Članove vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora na temelju općega biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, proporcionalnom izbornom metodom, na osnovi kandidacijskih lista koje mogu predlagati političke stranke i birači.

Mandat članova vijeća traje četiri godine.

Vijeće, iz reda svojih članova, većinom glasova svih članova, bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Funkcije predsjednika, potpredsjednika i člana vijeća su počasne.

POPIS GRADSKIH ČETVRTI I MJESNIH ODBORA TE BROJ ČLANOVA: https://www.zgizbori.hr/site/UserDocsImages/2021_godina/Mjesna%20samouprava%20i%20Lokalni/Zagreb_mjesna%20samouprava_statistika_izabrani_2021.pdf 

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2024 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica