Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Hrvatski sabor o izmjenama i dopunama ZPPI

08.11.2021.

U petak, 05. studenog 2021. Hrvatski sabor je raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, a o kojemu su prethodno na svojim sjednicama raspravili Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za  Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Sukladno svojoj ovlasti za iniciranje izmjena propisa radi poboljšanja područja pristupa informacijama, Povjerenik za informiranje je početkom 2021. godine Ministarstvu pravosuđa i uprave, kao nositelju izrade Zakona, dostavio prijedlog izmjena ZPPI-ja vezano uz transpoziciju OD Direktive. Kako je obveza usklađivanja s Direktivom ujedno prilika za određena poboljšanja koja trebaju doprinijeti učinkovitijem pristupu informacijama i riješiti određene dvojbe koje su dovodile do neujednačenog postupanja, kao i  radi uklanjanja uočenih nedostataka, nositelju izrade Zakona je dostavljen i inicijalni prijedlog mogućih izmjena i dopuna Zakona, međutim, nositelj izrade zakona se opredijelilo samo za nužne izmjene koje ne zahtijevaju zadiranje u sustavna pitanja uređenja pristupa informacijama i transpoziciju Direktive, a s obzirom na predstojeću evaluaciju instituta i odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Stoga, Nacrt prijedloga izmjena ZPPI-ja, osim transpozicije Direktive o otvorenim podacima,   sadrži samo najnužnije intervencije u zakonski tekst utemeljene na upravno-sudskoj praksi, a radi jednoobraznog postupanja TJV (i sudova), a to su jasno propisivanje da je  čelnik TJV odgovorna osoba za provedbu Zakona, izuzeće od provedbe testa razmjernosti i javnog interesa kad se radi o raspolaganju javnim sredstvima u odnosu na osobno ime, iznos i namjenu sredstava i osiguravanje pravne zaštite korisnicima mogućnošću ulaganja prigovora na obavijest.

Nažalost, nakon postupka savjetovanja s javnošću i postupka očitovanja od tijela državne uprave, dodatno je supstancijalno intervenirano u odredbu o izuzeću od provedbe testa  razmjernosti i javnog interesa kod raspolaganja javnim sredstvima (čl.16. st.3. Zakona) na način da sada glasi:

„(3) Informacije o raspolaganju javnim sredstvima koje se odnose na osobno ime ili naziv, iznos i namjenu sredstava, dostupne su javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa  iz stavka 1. ovoga članka, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak ili se može ograničiti temeljem drugih osnova propisanih člankom 15. ovoga Zakona.“

Povjerenik za informiranje je, sudjelujući u radu sjednica triju saborskih odbora ukazao na to da je predložena stipulacija članka 16. stavka 3. Zakona sadržajno kontradiktorna jer upućuje na provedbu testa razmjernosti u svim slučajevima te će posljedično dovesti do smanjenja dosegnute razine dostupnosti informacija koje se traže putem pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama.

Osim toga, ovakva odredba u praksi će biti apsurdna u primjeni jer je većina tijela javne vlasti obveznik Zakona o javnoj nabavi te ima obvezu objaviti Registar ugovora  i sve njegove kasnije promjene na internetskim stranicama, a koji već sadrže tu razinu informacija. Tako će tijela javne vlasti objavljivati širi opseg podataka proaktivno, a u slučaju odlučivanja po podnesenom zahtjevu za pristup informacijama, za te iste informacije provodili bi test razmjernosti i javnog interesa.

Predloženo rješenje predstavlja korak unatrag u dosegnutom upravno-sudskom standardu dostupnosti informacijama i nikako neće doprinijeti harmoniziranoj primjeni od strane tijela javne vlasti.

Također je upozorio da je nakon provedbe savjetovanja s javnošću i očitovanja tijela državne uprave izmijenjena odredba o ovlastima Povjerenika, na način da mu se oduzima  mogućnost da može, kad ocjeni da je to potrebno, osim godišnjeg izvješća, uputiti i druga izvješća Hrvatskom saboru.

Odredba je izmijenjena na način da  se daje ovlast Hrvatskom saboru da  može zatražiti od Povjerenika i druga izvješća, a što Hrvatski sabor uvijek može činiti i bez ove zakonske intervencije, sukladno Ustavu RH i Poslovniku Hrvatskog sabora.

Međutim, predloženom intervencijom oduzima se alat Povjereniku da ukaže na pojedine segmente u ostvarivanju prava na pristup informacijama (npr. izvješće o TJV koja ne postupaju po nalozima i rješenjima povjerenika ili TJV koja koriste učestalo šutnju uprave, o zlouporabi prava i sl.).

Također je ukazano na to je za postizanje veće efikasnosti primjene Zakona nužno unijeti odredbe o mehanizmu za prinudno izvršenja rješenja, te za upravno sankcioniranje čelnika koji ne postupaju po odlukama i nalozima Povjerenika za informiranje.

Iz ovih je  razloga Odboru za zakonodavstvo, Odboru za informiranje, informatizaciju i medije i Odboru za Ustav, Poslovnik  i politički sustav predloženo da se predlagatelju naloži da uočene nelogičnosti i odredbe kojima instituti prava na pristup informacija zapravo oslabljuju, uklone do drugog čitanja zakonske novele.

Izvor: https://pristupinfo.hr/hrvatski-sabor-o-izmjenama-i-dopunama-zppi/

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2023 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica