Radno vrijeme Ureda TIH-a: 9.00 -17.00 sati (radnim danom)
  • Youtube Transparency International Hrvatska
  • Facebook Transparency International Hrvatska
  • Twitter Transparency International Hrvatska
×

Gradska Skupština Grada Zagreba lokalni izbori 2021.

20.05.2021.

Na lokalnim izborima 2021. za Gradsku Skupštinu grada Zagreba izabrani su sljedeći zastupnici:

Možemo!: Tomislav Tomašević, Danijela Dolenec, Rada Borić, Luka Korlaet, Zorislav-Antun Petrović, Ivana Kekin, Urša Raukar-Gamulin, Teodor Celakoski, Marijana Sumpor, Damir Bakić, Iva Ivšić, Marina Ivandić, Vilim Matula, Mauro Sirotnjak, Marta Kiš, Svibor Jančić, Marijana Rimanić, Robert Faber, Tihomir Milovac, Jelena Miloš, Marija Brajdić Vuković, Daniela Širinić i Tomislav Domes

HDZ - HSLS - HSU: Mislav Herman, Davor Filipović, Iva Hraste-Sočo, Mario Župan, Darko Klasić, Frane Barbarić

BM 365: Jelena Pavičić Vukičević, Ivica Lovrić, Otto Barić, Ljubo Jurčić, Višnja Fortuna

Domovinski pokret/Zelena lista: Miroslav Škoro, Zlatko Hasanbegović, Nenad Matić, Stephen Nikola Bartulica, Slaven Dobrović

SDP: Joško Klisović, Dina Vasić, Renato Petek, Ivan Račan, Davorka Moslavac Forjan

 

Djelokrug Gradske Skupštine grada Zagreba:


1. donosi Statut Grada Zagreba;
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;
3. donosi gradski proračun, odluku o izvršavanju proračuna i odluku o privremenom financiranju u skladu sa zakonom;
4. donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna;
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Zagreba čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Zagreba, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1 000 000 (jedan milijun) kuna;
6. donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značenja za Grad Zagreb;
7. donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja u Gradu Zagrebu;
8. proglašava zaštićene dijelove prirode;
9. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradske skupštine;
10. donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika u skladu sa zakonom;
11. osniva radna tijela Gradske skupštine te bira i razrješuje njihove članove;
12. imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, Statutom i odlukama, te daje suglasnosti na imenovanja, izbor i razrješenja odnosno mišljenja na imenovanja kad je to određeno;
13. uređuje mjesnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim statutom;
14. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine;
15. uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela;
16. osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Zagreb te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima, u skladu sa zakonom;
17. odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih osoba u skladu sa zakonom;
18. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom, ovim statutom, odnosno gradskom odlukom nije drukčije određeno;
19. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom i ovim statutom;
20. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonom;
21. odlučuje o dugoročnom zaduživanju Grada Zagreba tj. o uzimanju kredita, zajmova i izdavanju vrijednosnih papira;
22. odlučuje o suglasnosti za dugoročno zaduživanje pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanove čiji je osnivač Grad Zagreb sukladno zakonu;
23. odlučuje o jamstvu pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Zagreba i ustanovi čiji je osnivač Grad Zagreb za ispunjenje njihovih obveza sukladno zakonu;
24. daje suglasnost na prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika i na polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju tih financijskih planova;
25. razmatra stanje u djelatnostima od gradskog značenja u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba;
26. odlučuje o dodjeli Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine, Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost, proglašava počasne građane i prihvaća pokroviteljstvo;
27. odlučuje o podizanju, odnosno uklanjanju spomenika;
28. raspisuje izbore za članove vijeća gradskih četvrti i za članove vijeća mjesnih odbora;
29. raspisuje lokalni referendum za područje Grada Zagreba te saziva mjesne zborove građana;
30. odlučuje osnivanju udruženja lokalnih zajednica i pristupanju Grada Zagreba udruženjima lokalnih zajednica;
31. odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država;
32. donosi Poslovnik o svom radu;
33. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom;
34. obavlja i druge poslove određene ovim statutom, zakonom i drugim propisima.

Online prijava korupcije

Prijavi korupciju

Ispuni formu
Prijavite se za newsletter

Primajte obavijesti

2021 © Transparency International Hrvatska. Sva prava pridržana. Izrada web stranica